سپتامبر 13, 2016
نقشه رنگی مغز

نقشه رنگی مغز

نقشه رنگی مغز الکتروآنسفالوگرافی کمی (QEEG) یا نقشه فعالیت الکتریکی مغز (BEAM) تاریخچه نقشه رنگی مغز ریچارد کتون در سال 1875 کشف کرد که نوسانات الکتریکی مغز، […]