اکتبر 16, 2016
رواندرمانی تحلیلی

رواندرمانی تحلیلی

رواندرمانی تحلیلی (سایکوآنالیتیک) رواندرمانی تحلیلی بر پایه‌ی روانکاوی و توسط فروید بنا نهاده شد. فرض اصلی این نظریه این است که آسیب روانی نتیجه‌ی تعارض‌های ناخودآگاه […]