دسامبر 15, 2016
ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی

خانواده درمانی

ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی چیست؟ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی واژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻛﺎر  ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي داراي ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ، روانی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ […]
دسامبر 15, 2016
درمان افسردگی

درمان افسردگی

درمان افسردگی با تحریک مغناطیسی مغز تحریک مغناطیسی مغز (TMS) یک روش غیر تهاجمی برای تحریک نورون های مغزی از روی جمجمه می باشد که بدون […]
اکتبر 16, 2016
رواندرمانی تحلیلی

رواندرمانی تحلیلی

رواندرمانی تحلیلی (سایکوآنالیتیک) رواندرمانی تحلیلی بر پایه‌ی روانکاوی و توسط فروید بنا نهاده شد. فرض اصلی این نظریه این است که آسیب روانی نتیجه‌ی تعارض‌های ناخودآگاه […]