دسامبر 15, 2016
ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی

خانواده درمانی

ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی چیست؟ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی واژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻛﺎر  ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي داراي ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ، روانی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ […]
دسامبر 15, 2016
درمان افسردگی

درمان افسردگی

درمان افسردگی با تحریک مغناطیسی مغز تحریک مغناطیسی مغز (TMS) یک روش غیر تهاجمی برای تحریک نورون های مغزی از روی جمجمه می باشد که بدون […]