دسامبر 15, 2016
ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی

خانواده درمانی

ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی چیست؟ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی واژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻛﺎر  ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي داراي ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ، روانی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ […]