قالب وردپرس
150528_box_sex-quiz-jpg-crop-promovar-mediumlarge
انحراف های جنسی
دسامبر 5, 2016
درمان افسردگی
درمان افسردگی
دسامبر 15, 2016

تعریف مشاوره

فرایند کمک به افراد عادی برای کسب سازگاری بهتر با خود و دیگران، رشد عاطفی و اجتماعی، استقلال و قبول مسولیت است.

اهداف مشاوره

– کمک به انتخاب، تصمیم گیری و حل مسایل زندگی

– شناخت قابلیت های فردی و اجتماعی مراجع در جهت به کارگیری آن ها

– کمک به حل یا کنار آمدن با مشکلاتی که باعث برهم خوردن سازگاری فرد می شود

– ارائه ی آموزش ها و اطلاعات پیشگیرانه

– کمک به ارتقا و رشد قابلیت های مراجع

اصول مشاوره

– احترام به شخصیت مراجع بدون توجه به عقاید، موقعیت اجتماعی، جنسیت، نژاد و وضع مالی او

– مراجع قابلیت تصمیم گیری دارد و تصمیم گرفتن حق مراجع می باشد.

– مراجع مختار و مسئول است و صلاحیت حل مشکلات خود را دارد.

– مراجع باید در طول مشاوره آزادی کامل داشته باشد و هرچه می خواهد بگوید.

– مشاور در قبال فرد و جامعه مسئولیت دارد. هم نیازهای مراجع مدنظر است و هم نیازهای مشاور.

ویژگی های مشاور کارآمد

 

رواندرمانی بین فردی

 

–  داراي ﻫﻮﻳﺖ اﺳﺖ و از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ دارد.

–  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ دارد و ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ.

–  ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزﺷﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارد.

–  ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺎن واﻗﻒ اﺳﺖ.

– ﺑﺮاي ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و اعتماد به نفس دارد.

–  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻧﻴﺎي ﻣﺮاﺟﻊ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.

–  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ.

– ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺑﻲ ﻏﻞ و ﻏﺶ اﺳﺖ

– در رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ راﺣﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ

–  ﺷﻮخ ﻃﺒﻊ اﺳﺖ وﻗﺎدراﺳﺖ روﻳﺪادﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﭙﺬﻳﺮد.

– ﺟﺬاب و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان را دارد

– ﺑﺎز و ﮔﺸﺎده رو اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﮔﺮم، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ دارد را

– ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺑﻪ رﻓﺎه و ﺳﻌﺎدت اﻓﺮاد دارد ، ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﻲ

– ﺑﺮ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و تکنیک های ﻣﺸﺎوره اي ﺗﺴﻠﻂ دارد

1 دیدگاه

  1. آموزش آشپزی می‌گه:

    ممنون از سایت خوبتون. من هم توی سایتمون
    آموزش های زیادی گداشتم به سایت من هم سر
    بزنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *