قالب وردپرس
درمان افسردگی
درمان افسردگی
دسامبر 15, 2016
ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی

ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی چیست؟

ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی واژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻛﺎر  ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي داراي ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ، روانی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺬار را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در آن ﻧﻘﺶ ﻫﺎ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی را ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺳﺎزد  .

ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﻳﻌﻨﻲ اواﺧﺮ دﻫﺔ دﻫﺔ 1940    و اوایل دهه ی‌ ‌1950  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ . ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﻚ و ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري و ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ پیشرفت نمود.  ﻓﺮوﻳﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از روان ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻴﻤﺎر را از ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﺛﺮات زﻳﺎن آوراﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد .  ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ  ﮔﺬﺷﺘه ی ﻛﻮدك ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻮروﺗﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ دوران ﻛﻮدﻛﻲ آﻧﻬﺎ بر می گردد ﺑﻪ ﻣﺪاواي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻧﺎﺗﺎن آﻛﺮﻣﻦ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﻛﺘﺎب او ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان (ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﻫﺎي رواﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ) درﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ روي ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزﻛﺮد. او از رواﻧﻜﺎوي ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی رﺳﻴﺪ در سال1937 ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻛﻮدك و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ نتیجه ی ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك اﺳﺖ ﻧﻤﻲ رسد ﻟﺬا ﻛﻠﻴه ی اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ قرار داد.

 

ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ

 

روان درمانی خانواده ارائه‌ ی خدمت به منظور بالا بردن احساس وحدت، انس و آرامش در خانواده است. مشاوران خانواده پس از کسب تجربه روی تعداد زیادی از خانواده ها به این نتیجه رسیدند که خانواده درمانی یک روش نیست بلکه یک بینش خاص در مورد مشکلات انسانی است. مشاور خانواده مشکلات هر فرد را در رابطه با خانواده اش مورد مطالعه قرار می دهد. مشاوران خانواده معتقدند که مشکلات فرد ناشی از روابط او با دیگران است و منظور از دیگران در درجه ی اول خانواده ی وی می باشند. بنابراین درمان فردی هم نوعی مداخله ی درمانی در خانواده است. در خانواده درمانی به جای این که درمانگر برای تغییر دادن فرد بکوشد هدفش دگرگون کردن رفتارهای حاکم بر اعضای خانواده است.

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد و ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ و  ارزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﺗﻌﺎدل ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﺮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داﻣﻨﮕﻴﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن.  آﻧﭽﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎوره و روان درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮدي ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ . ﻣﺸﻜﻼت  اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ و درﻣﺎن  ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﺑﺎﻳﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻗﺪام ﻗﺮارﮔﻴﺮد .

 

درﻣﺎن و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ :

ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺣﻞ آن اﺳﺖ.  در ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧنی ﻣﺸﻜﻞ در ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ روش ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ، درمانگر می‌تواند روش مناسب را انتخاب و با استفاده از فنون مختلف نسبت به حل مشکل اقدام کند.

ﺣﻀﻮر ﻛﻠﻴﺔ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در روان درﻣﺎﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ . وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ نشوند. در این موارد درمانگر باید ضرورت حضور کلیه ی اعضای خانواده را متذکر گردد. کارپل و اشتراوس توصیه می کنند که لااقل به اعضای خانواده گفته شود که هدف از حضور آن ها در جلسات روان درمانی جمع آوری اطلاعات بیشتر راجع به خانواده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *