دسامبر 10, 2016
مشاوره با روانپزشک

مشاوره

تعریف مشاوره فرایند کمک به افراد عادی برای کسب سازگاری بهتر با خود و دیگران، رشد عاطفی و اجتماعی، استقلال و قبول مسولیت است. اهداف مشاوره […]
سپتامبر 13, 2016
نقشه رنگی مغز

نقشه رنگی مغز

نقشه رنگی مغز الکتروآنسفالوگرافی کمی (QEEG) یا نقشه فعالیت الکتریکی مغز (BEAM) تاریخچه نقشه رنگی مغز ریچارد کتون در سال 1875 کشف کرد که نوسانات الکتریکی مغز، […]