قالب وردپرس
دسامبر 15, 2016
ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی

خانواده درمانی

ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی چیست؟ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎنی واژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻛﺎر  ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي داراي ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ، روانی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ […]
دسامبر 15, 2016
درمان افسردگی

درمان افسردگی

درمان افسردگی با تحریک مغناطیسی مغز تحریک مغناطیسی مغز (TMS) یک روش غیر تهاجمی برای تحریک نورون های مغزی از روی جمجمه می باشد که بدون […]
دسامبر 10, 2016
مشاوره با روانپزشک

مشاوره

تعریف مشاوره فرایند کمک به افراد عادی برای کسب سازگاری بهتر با خود و دیگران، رشد عاطفی و اجتماعی، استقلال و قبول مسولیت است. اهداف مشاوره […]
دسامبر 5, 2016
150528_box_sex-quiz-jpg-crop-promovar-mediumlarge

انحراف های جنسی

انحراف های جنسی (پارافیلیا) انحراف های جنسی دسته ای از اختلال ها هستندکه با گرایش جنسی به موضوعات یا فعالیت های جنسی غیر عادی مشخص می […]